Transport Dictionary

1 -Từ  điển Giao thông phiên bản 2.1 của Ngân hàng Thế giới. Tải tại đây.

2 – Một số hướng dẫn về thiết kế được trích từ  dự  án. Tải tại đây.

3 – Từ  điển cầu của PGS, TS. Nguyễn Viết Trung. Đây là tài liệu gồm nhiều thuật ngữ về cầu rất hữu ích. Tải tại đây.

4 – Một số thuật ngữ về Đánh giá. Tải tại đây.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: