Môi trường – Xã hội

05 – Socio-Environment Safeguards/ Resetlement
Bảo vệ Môi trường, Tái định cư và Dân tộc thiểu số Environmental Protection, Resettlement and Ethnic Minorities
Chuyên gia Quản lý Môi trường và Xã hội Trong nước National Environmental and Social Management Specialist
Cưỡng chế Enforcement
Đánh giá Tác động Môi trường theo Chương trình Programmatic environmental impact assessment
Đánh giá và theo dõi các vấn đề về xã hội và môi trường Social and environmental assessment and monitoring
Đối với các tuyến đường liên quan đến các cộng đồng có người người dân tộc thiểu số sinh sống For road section which involves communities with ethnic minorities
Đối với tuyến đường liên quan việc tái định cư Người bị di dời, căn cứ vào những phát hiện trong báo cáo đánh giá xã hội For road section which requires the resettlement of Displaced Persons, based on findings of a social assessment..
Kế hoạch Hành động Tái định cư Resettlement Action Plan
Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số Ethnic minorities development plan
Kế hoạch Quản lý Môi trường Environmental management plan
Khung Chính sách và Hướng dẫn cho Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số Policy Framework and Guidelines for Ethnic Minorities Development Plan
Khung Chinh sách về Bồi thường, Tái định cư và Khôi phục Người di dời Policy Framework for Compensation, Resettlement and Rehabilitation of Displaced Persons
Phổ biến cho người dân biết về các kế hoạch đó Public dissemination of such plans
Tiến hành đánh giá tác động môi trường Undertake an environmental impact assessment
Tiến hành việc tái định cư và khôi phục Người di dời Carrying out resettlement and rehabilitation of Displaced Persons
Vướng mắc về giải phóng mặt bằng Resettlement obstructions
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: